Slovník

Anglické zkratky

Anglické zkratky jsou zkrácené tvary slov nebo slovních spojení, které se používají v psané nebo mluvené angličtině. Zkratky mohou být formální nebo neformální, v závislosti na kontextu a účelu komunikace.

V dnešním světě se setkáváme s mnoha zkratkami, zejména v anglickém jazyce. Tyto zkratky mohou být obzvláště užitečné v oblastech jako jsou technologie, podnikání, vzdělávání a při chatování. Pojďte se s námi podívat na význam anglických zkratek.

Anglické zkratky

Anglické zkratky jsou zkrácené tvary slov nebo slovních spojení, které se používají v psané nebo mluvené angličtině. Zkratky mohou být formální nebo neformální, v závislosti na kontextu a účelu komunikace.

Formální zkratky se často objevují v odborných textech, zprávách, dokumentech nebo dopisech. Oproti tomu neformální zkratky se častěji používají v hovorové řeči, e-mailech, SMS, chatu nebo na sociálních sítích.

 

Obsah článku:

 

Nejznámější formální anglické zkratky

Formální zkratky Plný tvar Český překlad
AD Anno Domini Léta páně
AKA Also known as Také známý jako
ASAP As soon as possible Co nejdříve
ATM Automated teller machine Bankomat
BC Before Christ Před kristem
BCE Before common Era Před naším letopočtem
CEO Chief executive officer Hlavní šéf
CV Curriculum vitae Životopis
dept. Department Oddělení, úsek
DIY Do it yourself Udělej si sám
DOB Date of birth Datum narození
e.g. Exempli gratia Například
est. Established Založeno
et al. Et alii A kolektiv
etc. Et cetera A tak dále
FAQ Frequently asked questions Často kladené dotazy
FYI For your information Pro vaši informaci
HQ Headquarters Ústředí, centrála
i.e. Id est To je
ID Identification Identifikace
kph Kilometres per hour Kilometrů za hodinu
N/A Not available Není k dispozici
no. Number Číslo
p. Page Strana
PA Personal assistant Osobní asistent
pcs Pieces Kusy
pct Percent Procenta
PIN Personal identification number Osobní identifikační číslo
RIP Rest in peace Odpočívej v pokoji
SOS Save our souls Zachraňte nás
St. Saint / Street Svatý / Ulice
TBA/TBC To be announced / confirmed Bude oznámeno / upřesněno
U.S. United States Spojené státy
UFO Unidentified flying object Neidentifikované létající objekty

 

Neformální anglické zkratky

Neformální zkratky Plný tvar Český překlad
BB Bye bye Měj se
BFF Best friends forever Nejlepší přátelé navždy
BION Believe it or not Věř tomu nebo ne
BRB Be right back Budu hned zpátky
BTW By the way Mimochodem
BYOB Bring your own beer / bottle Přines si vlastní pivo / láhev
CYA See ya / See you later Měj se
EOD End of day Do konce pracovního dne
F2F Face to face Z očí do očí
FOMO Fear of missing out Strach, že něco zásadního propásnete
GL Good luck Hodně štěstí
GN Good night Dobrou noc
GR8 Great Skvělý
GTG Got to go Musím jít
IDK I don’t know Nevím
IMHO In my humble opinion Podle mého skromného názoru
IMO In my opinion Podle mého názoru
IRL In real life Ve skutečnosti
IWJK It was a joke Byl to vtip
KK OK OK
KO Knocked out Zničený
LMK Let me know Dej mi prosím vědět
LOL Laughing out loud Smíchy se popadám

 

Anglické zkratky pro háčkování

Představím vám základní anglické zkratky pro háčkování a jejich české ekvivalenty.

Také vám ukážu, jak se píší a čtou anglické názvy pro háček, přízi, oko a další pojmy spojené s háčkováním.

Anglické zkratky pro háčkování

Anglické zkratky pro háčkování se obvykle píšou malými písmeny a oddělují se čárkami nebo mezerami.

Někdy se používají i závorky nebo hvězdičky pro označení opakování nebo skupin ok.

Například:

 • ch 5, dc in 3rd ch from hook, dc in next 2 ch - znamená: udělejte řetízek z 5 ok, udělejte dlouhý sloupek do 3. oka od háčku, udělejte dlouhý sloupek do dalších 2 ok
 • (2 dc, ch 2, 2 dc) in next ch-2 space - znamená: udělejte do dalšího dvouokového prostoru skupinu z 2 dlouhých sloupků, 2 ok a 2 dlouhých sloupků
 • dc in next dc, 2 dc in next dc repeat from * to * around - znamená: opakujte od hvězdičky do hvězdičky po celém okruhu - udělejte dlouhý sloupek do dalšího dlouhého sloupku, udělejte 2 dlouhé sloupky do dalšího dlouhého sloupku.

 

Tabulka nejznámějších anglických zkratek pro háčkování

Česky Zkratka UK/EU/Australia Zkratka US
oko loop, stitch lp, st
řetízek chain ch
pevné oko slip stitch ss/sl st
krátký sloupek double crochet dc/sc
dlouhý sloupek treble crochet tr/dc
trojitý sloupek double treble dtr (dbl tr)/tr
polosloupek half treble htr/hdc
nahodit yarn over yo
přidat increase inc
snížit počet ok decrease dec
vynechat, přeskočit skip/miss sk

Anglické názvy pro háčkování se obvykle píší velkými písmeny a čtou se podle pravidel anglické výslovnosti.

Některá slova mají francouzský původ, takže se na konci nečte písmeno T.

Například:

 • CROCHET / krəʊʃeɪ / - háčkovat, háčkovaný, háčkovací
 • KNIT / nɪt / - plést, pletený, pletací
 • SEW / səʊ / - šít, šitý, šicí
Česky Anglicky
háček hook
jehla, jehlice needle
pletací jehlice knitting needle
příze, vlna yarn, wool
nit thread
klubko a ball of yarn
přadeno a skein of yarn

Mezinárodní anglické zkratky

Mezinárodní anglické zkratky

Mezinárodní anglické zkratky jsou způsob, jak zkrátit názvy států, organizací, jednotek, pojmů nebo jevů, které jsou běžně používány v anglicky mluvícím světě.

Tyto zkratky usnadňují komunikaci, psaní a čtení textů v angličtině, a proto je dobré je znát.

Existují různé typy mezinárodních anglických zkratek, například:

 • ISO kódy - jsou standardizované zkratky pro názvy států, měn, jazyků, regionů a dalších entit, které vydává Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization). Tyto kódy se skládají z dvou nebo tří písmen, například CZ pro Českou republiku, EUR pro euro nebo ENG pro angličtinu. ISO kódy se používají například v obchodě, dopravě, statistice nebo informatice.
 • Akronymy - jsou zkratky, které se vyslovují jako slova, například NATO pro Severoatlantickou alianci (North Atlantic Treaty Organization), NASA pro Národní úřad pro letectví a vesmír (National Aeronautics and Space Administration) nebo AIDS pro syndrom získané imunodeficience (Acquired Immune Deficiency Syndrome). Akronymy se často tvoří z počátečních písmen slov, která tvoří název zkracovaného pojmu.
 • Zkratky - jsou zkratky, které se nevyslovují jako slova, ale jako jednotlivá písmena, například UK pro Spojené království (United Kingdom), FBI pro Federální úřad pro vyšetřování (Federal Bureau of Investigation) nebo ASAP pro co nejdříve (as soon as possible). Zkratky se také často tvoří z počátečních písmen slov, ale někdy se používají i jiné způsoby, například Mr. pro mistra (master) nebo Dr. pro doktora (doctor).

Anglické zkratky v chatu

Anglické zkratky v chatu

Anglické zkratky v chatu je jeden ze způsobů, jak ušetřit čas a prostor při psaní zpráv na internetu. 

Existuje mnoho zkratek, které se používají v různých kontextech a situacích.

Některé z nich jsou běžné a snadno pochopitelné, jiné jsou méně známé nebo specifické pro určité komunity.

Mezi nejběžnější patří:

 1. LOL - Laughing out loud
  • Směju se nahlas
 2. BRB - Be right back
  • Hned se vrátím
 3. BTW - By the way
  • Mimochodem
 4. IDK - I don't know
  • Nevím
 5. IMO/IMHO - In my opinion/in my humble oppinion
  • Podle mého názoru/Podle mého skromného názoru
 6. TTYL - Talk to you later
  • Ozvu se později
 7. BFF - Best friends forever
  • Nejlepší přátelé navždy
 8. NP - No Pproblem
  • Žádný problém
 9. OMG - Oh my god
  • Bože můj
 10. FYI - For your information
  • Pro vaši informaci
 11. IRL - In real life
  • V reálném životě
 12. TGIF - Thank god it's friday
  • Díky bohu, je pátek
 13. ROFL - Rolling on the floor laughing
  • Válim se smíchy po podlaze
 14. SMH - Shaking my head
  • Kroutím hlavou
 15. TBH - To be honest
  • Abych byl upřímný
 16. TL;DR - Too long; didn't read
  • Příliš dlouhé; nečetl jsem to
 17. TMI - Too much information
  • Příliš mnoho informací
 18. DM - Direct message
  • Soukromá zpráva
 19. NSFW - Not safe for work
  • Nevhodné do práce
 20. LMAO - Laughing my ass off
  • Směju se až se mi třesou boky

 

Co je anglická zkratka ASF?

Anglická zkratka "ASF" má několik významů, závisí na kontextu, ve kterém je použita.

Některé z běžných významů jsou:

 1. As soon as feasible - Co nejdříve, jak je to možné.
 2. Advanced streaming format - Formát pro streamování videa nebo audia, často používaný Microsoftem.
 3. African swine fever - Africký mor prasat, onemocnění postihující prasata.

 

Co znamená anglická zkratka FR?

Anglická zkratka "FR" může mít v závislosti na kontextu různé významy.

Mezi nejběžnější patří:

 1. For Real - Ve významu "opravdu" nebo "skutečně", často používané v neformální komunikaci pro zdůraznění pravdivosti nebo vážnosti výroku.
 2. Financial Responsibility - Finanční odpovědnost, termín používaný v oblasti financí a pojištění.
 3. France - Zkratka pro Francii, používaná například v mezinárodním obchodě nebo jako součást identifikátorů vozidel.
 4. Federal Register - Federální rejstřík, oficiální deník americké vlády, ve kterém jsou publikovány vládní oznámení a další dokumenty.
 5. Flight Risk - Riziko útěku, termín používaný v právním kontextu pro označení osoby, u které je riziko, že unikne před soudním řízením nebo trestem.

 

Co znamená anglická zkratka BC?

Zkratka BC v angličtině znamená before Christ, což v překladu znamená před Kristem. Používá se v historickém datování k označení let před narozením Ježíše Krista. Například rok 400 BC označuje rok 400 let před narozením Krista.

Existuje také alternativní zkratka BCE, která znamená before (the) Common Era, což v překladu znamená před naším letopočtem. Tato zkratka je považována za politicky korektnější, protože neodkazuje na křesťanstv.

 

Co znamená zkratka AD v angličtině?

Zkratka "AD" v angličtině pochází z latiny a znamená "Anno Domini", což se doslova překládá jako "v roce našeho Pána". Používá se pro označení let po narození Ježíše Krista v gregoriánském kalendáři. Například "AD 2024" znamená "v roce 2024 našeho letopočtu".

Tato zkratka se tradičně umisťuje za číslo roku (na rozdíl od "BC", což znamená "Before Christ" a umisťuje se před číslo roku) a je součástí křesťanského kalendářního systému, který je široce používán po celém světě pro označení historických a současných dat.

 

Co znamená anglická zkratka DPH?

Anglická zkratka DPH je VAT, což znamená Value Added Tax. Jedná se o spotřební daň, která se aplikuje na většinu zboží a služeb prodávaných pro konečnou spotřebu.

V různých zemích se může lišit výše této daně i způsob jejího výpočtu.

Například v Česku je DPH 21 % nebo 15 %, zatímco v Austrálii je VAT 10 %.

 

Co znamená anglická zkratka TF?

Anglická zkratka "TF" může mít v závislosti na kontextu různé významy. V neformální komunikaci a na sociálních médiích se často používá ve významu "The Fuck", což je vulgární způsob vyjádření zděšení, překvapení nebo nevěřícnosti.

Například ve větě "What the TF are you doing?" by "TF" znamenalo "The Fuck".

Tato zkratka může mít i jiné významy, například: 

 • Task Force: Speciální pracovní skupina nebo tým vytvořený pro konkrétní účel.
 • Transfer: Přenos nebo převod, často používáno v akademickém nebo finančním kontextu.
 • TeraFlops: Jednotka výpočetního výkonu, používá se v informatice.

 

Co znamená zkratka cca v angličtině?

Zkratka cca v angličtině je obvykle approx., což je zkrácenina pro approximately.

Slovo approximately znamená přibližně nebo zhruba a používá se, když chceme vyjádřit, že uvedené číslo nebo množství není přesné, ale je to blízký odhad.

 

Související články:

 

Pokud se chcete zdokonalit v angličtině, můžete si zakoupit individuální kurz angličtiny nebo naše anglické videokurzy.

 

Zdroje článku:

15 english abbreviations you need to know [online]. [cit. 31. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.ef.com/wwen/blog/language/15-english-abbreviations-you-need-to-know/

Commonly used abbreviations & acronyms | IDP IELTS [online]. [cit. 31. 01. 2024]. Dostupné z: https://ielts.idp.com/prepare/article-commonly-used-abbreviations-acronyms

Abbreviations [online]. [cit. 31. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.oed.com/information/understanding-entries/abbreviations/?tl=true

 

Produkty, kde výraz nebo frázi učíme

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku