Slovník

Anglická slova a fráze na V

V tomto článku se podíváme na různé typy anglických slov začínajících na V, prozkoumáme jejich výslovnost i český překlad.

Písmeno L patří mezi běžné písmena v anglické abecedě a objevuje se v mnoha slovech, ať už běžných, tak i méně používaných. V tomto článku se podíváme na různé typy anglických slov začínajících na V, prozkoumáme jejich výslovnost i český překlad. 

Anglická slova na V

Anglická slova a fráze na V

 1. Vacation - /vəˈkeɪʃn/ - dovolená
 2. Valley - /ˈvæli/ - údolí
 3. Value - /ˈvæljuː/ - hodnota
 4. Variable - /ˈvɛərɪəbl/ - proměnná
 5. Variety - /vəˈraɪəti/ - rozmanitost
 6. Various - /ˈvɛəriəs/ - různý
 7. Vast - /vɑːst/ - rozsáhlý
 8. Vegetable - /ˈvɛdʒtəbl/ - zelenina
 9. Vehicle - /ˈviːɪkl/ - vozidlo
 10. Venture - /ˈvɛnʧər/ - podnik
 11. Version - /ˈvɜːrʒən/ - verze
 12. Vertical - /ˈvɜːrtɪkəl/ - vertikální
 13. Very - /ˈvɛri/ - velmi
 14. Vessel - /ˈvɛsəl/ - nádoba
 15. Veteran - /ˈvɛtərən/ - veterán
 16. Via - /ˈviːə/ - přes
 17. Vibrate - /ˈvaɪbreɪt/ - vibrovat
 18. Victim - /ˈvɪktɪm/ - oběť
 19. Victory - /ˈvɪktəri/ - vítězství
 20. Video - /ˈvɪdioʊ/ - video
 21. View - /vjuː/ - pohled
 22. Vigorous - /ˈvɪɡərəs/ - energický
 23. Village - /ˈvɪlɪdʒ/ - vesnice
 24. Violate - /ˈvaɪəleɪt/ - porušit
 25. Violence - /ˈvaɪələns/ - násilí
 26. Virtual - /ˈvɜːrtʃuəl/ - virtuální
 27. Virus - /ˈvaɪrəs/ - virus
 28. Visible - /ˈvɪzəbl/ - viditelný
 29. Vision - /ˈvɪʒən/ - vize
 30. Visit - /ˈvɪzɪt/ - návštěva
 31. Visitor - /ˈvɪzɪtər/ - návštěvník
 32. Visual - /ˈvɪʒuəl/ - vizuální
 33. Vital - /ˈvaɪtl/ - životně důležitý
 34. Vocabulary - /voʊˈkæbjulɛri/ - slovní zásoba
 35. Voice - /vɔɪs/ - hlas
 36. Void - /vɔɪd/ - prázdnota
 37. Volcano - /vɒlˈkeɪnoʊ/ - sopka
 38. Volume - /ˈvɒljuːm/ - objem
 39. Volunteer - /ˌvɒlənˈtɪər/ - dobrovolník
 40. Vote - /voʊt/ - hlasovat
 41. Voucher - /ˈvaʊtʃər/ - poukaz
 42. Vow - /vaʊ/ - slib
 43. Vowel - /ˈvaʊəl/ - samohláska
 44. Voyage - /ˈɪɪdʒ/ - cesta, plavba
 45. Vulnerable - /ˈvʌlnərəbl/ - zranitelný
 46. Vulture - /ˈvʌltʃər/ - sup
 47. Vacant - /ˈveɪkənt/ - prázdný
 48. Vanity - /ˈvænɪti/ - marnost
 49. Velocity - /vəˈlɒsɪti/ - rychlost
 50. Venom - /ˈvɛnəm/ - jed
 51. Ventilation - /ˌvɛntɪˈleɪʃn/ - ventilace
 52. Verdict - /ˈvɜːrdɪkt/ - verdikt
 53. Verify - /ˈvɛrɪfaɪ/ - ověřit
 54. Vessel - /ˈvɛsəl/ - nádoba
 55. Vest - /vɛst/ - vesta
 56. Vex - /vɛks/ - rozčilovat
 57. Viable - /ˈvaɪəbl/ - životaschopný
 58. Vicinity - /vəˈsɪnɪti/ - okolí
 59. Vicious - /ˈvɪʃəs/ - zlomyslný
 60. Victorian - /vɪkˈːriən/ - viktoriánský
 61. Videotape - /ˈvɪdiəʊteɪp/ - videokazeta
 62. Vigil - /ˈvɪɪl/ - bdění
 63. Vigilant - /ˈvɪɪlənt/ - bdělý
 64. Vigor - /ˈvɪɡər/ - síla
 65. Vindicate - /ˈvɪndɪkeɪt/ - ospravedlnit
 66. Vine - /vaɪn/ - réva
 67. Vinegar - /ˈvɪnɪɡər/ - ocet
 68. Vintage - /ˈvɪntɪdʒ/ - starožitný, ročník
 69. Violin - /ˌvaɪəˈlɪn/ - housle
 70. Viral - /ˈvaɪrəl/ - virový
 71. Virtue - /ˈvɜːrtjuː/ - ctnost
 72. Virus - /ˈvaɪrəs/ - virus
 73. Visa - /ˈviːzə/ - vízum
 74. Vise - /vaɪs/ - svěrák
 75. Visionary - /ˈvɪʒənəri/ - vizionář
 76. Visit - /ˈvɪzɪt/ - návštěva
 77. Vista - /ˈvɪstə/ - výhled
 78. Visualize - /ˈvɪʒuəlaɪz/ - vizualizovat
 79. Vitality - /vaɪˈtælɪti/ - vitalita
 80. Vocabulary - /vəˈkæbjuləri/ - slovní zásoba

 

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také anglické manuály.

 

TIP na čtení:

Jste úplný začátečník a chcete se naučit anglicky? Doporučujeme kurz Angličtina od nuly.

 

Zdroje článku:

Words That Start With V - Dictionary.com [online]. [cit. 22. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.dictionary.com/e/word-finder/words-that-start-with-v/

Words That Start With V [online]. [cit. 22. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.britannica.com/dictionary/eb/3000-words/alpha/v

Words With The Letter V - Dictionary.com [online]. [cit. 22. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.dictionary.com/e/word-finder/words-with-the-letter-v/

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Úroveň angličtiny B1

Úroveň angličtiny B1

Angličtina B1 je úroveň angličtiny, která je považována za středně pokročilou. Studenti na této úrovni dokážou porozumět běžným konverzačním tématům a řešit veškeré situace, které mohou nastat na dovolené a v zahraničí.

Úroveň angličtiny B1 je považována za středně pokročilou. Lidé na této úrovni rozumí hlavním myšlenkám mluveného i psaného projevu, včetně neznámých výrazů. Dokážou spontánně reagovat při rozhovoru s…

Úroveň angličtiny A2

Úroveň angličtiny A2

Úroveň angličtiny A2 je druhá úroveň z šesti úrovní Evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Tato úroveň znalosti jazyka je považována za mírně pokročilou a umožňuje uživatelům komunikovat v jednoduchých situacích.

Jazyková úroveň A2 jsou mírně pokročilí uživatelé, kteří rozumí běžně používaným oblastem. Uživatel na této úrovni rozumí větám a často používaným výrazům, které se týkají jeho osobního života,…