Slovník

Prozkoumejte anglické povolání podle abecedy! Od A po Z

Sníte o kariéře v zahraničí, ale nevíte, kde začít? Nebo si jen chcete rozšířit obzory a zjistit, jaké profese jsou v angloamerickém světě populární?

Sníte o kariéře v zahraničí, ale nevíte, kde začít? Nebo si jen chcete rozšířit obzory a zjistit, jaké profese jsou v angloamerickém světě populární? Pak je tento článek pro vás! Přinášíme vám ucelený přehled anglických profesí seřazených podle abecedy. U každé profese naleznete její český ekvivalent a překlad. Ať už vás zajímá oblast IT, obchodu, umění, nebo medicíny, v našem seznamu si zaručeně najdete to pravé!

Anglické povolání podle abecedy

Příklady anlgických povolání podle abecedy

A

 • Architect [ˈɑːrkɪtekt] - Architekt
 • Accountantˈkaʊntənt] - Účetní
 • Actor [ˈæktər] - Herec

B

 • Baker [ˈbeɪkər] - Pekař
 • Barber [ˈbɑːrbər] - Holič
 • Biologist [baɪˈɒlədʒɪst] - Biolog

C

 • Chef [ʃef] - Šéfkuchař
 • Carpenter [ˈkɑːrpɪntər] - Tesař
 • Consultant [kənˈsʌltənt] – Konzultant

D

 • Doctor [ˈdɒktər] - Doktor
 • Dentist [ˈdentɪst] - Zubní lékař
 • Designer [dɪˈzaɪnər] - Designér

E

 • Engineer [ˌendʒɪˈnɪər] - Inženýr
 • Editor [ˈedɪtər] - Editor
 • Electrician [ɪˌlekˈtrɪʃən] - Elektrikář

F

 • Firefighter [ˈfaɪərˌfaɪtər] - Hasič
 • Forester [ˈfɒrɪstər] - Lesník
 • Financial Analyst [faɪˈnænʃəl ˈænəlɪst] - Finanční analytikZačátek formuláře

 

G

 • Graphic Designer [ˈɡræfɪk dɪˈzaɪnər] - Grafický designér
 • Geologist [dʒiˈɒlədʒɪst] - Geolog
 • Guide [ɡaɪd] - Průvodce

H

 • Hairdresser [ˈheədrɛsər] - Kadeřník
 • Hygienist [haɪˈdʒiːnɪst] - Hygienik
 • Historian [hɪˈstɔːriən] - Historik

I

 • Illustrator [ˈɪləstreɪtər] - Ilustrátor
 • Investigator [ɪnˈvɛstɪgeɪtər] - Vyšetřovatel
 • IT Specialist [ˈaɪ ti ˈspɛʃəlɪst] - IT specialista

J

 • Journalist [ˈɜːrnəlɪst] - Žurnalista
 • Judge [dʒʌdʒ] - Soudce
 • Jeweler [ˈdʒuːələr] - Klenotník

K

 • Kindergarten Teacher [ˈkaɪndərˌɡɑːrtən ˈtiːtʃər] - Učitel v mateřské škole
 • Key Account Manager [kiː əˈkaʊnt ˈmænɪdʒər] - Manažer klíčových zákazníků
 • Kinesthesiologist [kɪˌnɛsθiˈɒlədʒɪst] - Kineziolog

L

 • Lawyer [ˈːjər] - Právník
 • Librarian [laɪˈbrɛəriən] - Knihovník
 • Logistician [ləˈɪstɪʃən] - Logistik

M

 • Mechanic [mɪˈkænɪk] - Mechanik
 • Musician [mjuˈzɪʃən] - Hudebník
 • Meteorologist [ˌmiːtiəˈrɒlədʒɪst] - Meteorolog

N

 • Nurse [nɜːrs] - Zdravotní sestra
 • Nutritionist [njuːˈtrɪʃənɪst] - Výživový poradce
 • Novelist [ˈnɒvəlɪst] - Romanopisec

O

 • Optician [ɒpˈtɪʃən] - Optik
 • Occupational Therapistˈkjuːpəʃənl ˈθɛrəpɪst] - Ergoterapeut
 • Osteopath [ˈɒstɪəpæθ] - Osteopat

P

 • Photographer [fəˈtɒɡrəfər] - Fotograf
 • Pharmacist [ˈfɑːməsɪst] - Lékárník
 • Pilot [ˈpaɪlət] - Pilot

Q

 • Quality Control Analyst [ˈkwɒlɪti kənˈtrəʊl ˈænəlɪst] - Analytik kontroly kvality
 • Quantity Surveyor [ˈkwɒntɪti ˈsɜːvɪə(r)] - Technik pro rozpočty a cenové posudky
 • Quarry Manager [ˈkwɒrɪ ˈmænɪdʒər] - Správce lomu

R

 • Radiologist [ˈreɪdiːəˌlɒɪst] - Radiolog
 • Recruiter [rɪˈkruːtər] - Personalista
 • Researcher [rɪˈsɜːtʃər] – Výzkumník

S

 • Software Engineer [ˈsɒftwɛər ˈɛndʒɪˈnɪə(r)] - Softwarový inženýr
 • Surgeon [ˈsɜːdʒən] - Chirurg
 • Sales Manager [seɪlz ˈmænɪdʒər] - Manažer prodeje

T

 • Teacher [ˈtiːtʃə(r)] - Učitel
 • Translator [trænsˈleɪtə(r)] - Překladatel
 • Taxi Driver [ˈtæksi ˈdraɪvə(r)] - Taxikář

U

 • Urologist [jʊˈrɒlədʒɪst] - Urolog
 • Urban Planner [ˈɜːbən ˈplænə(r)] - Urbanista
 • Upholsterer [ʌpˈʊlstərə(r)] - Čalouník

V

 • Veterinarian [ˌvetərɪˈneəriən] - Veterinář
 • Visual Artist [ˈvɪʒuəl ˈɑːtɪst] - Vizuální umělec
 • Video Editor [ˈvɪdi.oʊ ˈed.ɪ.tər] - Střihač videa

W

 • Writer [ˈraɪtə(r)] - Spisovatel
 • Web Developer [wɛb dɪˈvɛləpə(r)] - Webový vývojář
 • Wildlife Biologist [ˈwaɪldˌlaɪf baɪˈɒlədʒɪst] - Biolog divoké přírody

 

X

 • X-ray Technician [ˈeks reɪ tekˈnɪʃən] - Rentgenový technik
 • Xenobiologist [zenoʊbaɪˈɒlədʒɪst] - Xenobiolog
 • Xylographer [zaɪˈlɒgrəfə(r)] – Xylograf

Y

 • Youth Worker [juːθ ˈwɜːkə(r)] - Pracovník s mládeží
 • Yoga Instructor [ˈjoʊɡə ɪnˈstrʌktə(r)] - Instruktor jógy
 • Yacht Designer [jɒt dɪˈzaɪnə(r)] - Návrhář jachet

Z

 • Zoologist [zoʊˈɒlədʒɪst] - Zoolog
 • Zumba Instructor [ˈzʊmbə ɪnˈstrʌktə(r)] - Instruktor zumbi
 • Zenith Technician [ˈzenɪθ tekˈnɪʃən] - Technik zenith

Konec formuláře

Nejčastější fráze při pohovoru v angličtině

Pozdrav

 • Good morning/afternoon/evening.
 • Hello, my name is [Vaše jméno].
 • How are you today?

Poděkování za pozvání

 • Thank you for inviting me to this interview.
 • I appreciate you taking the time to meet with me today.
 • I'm looking forward to learning more about the [Název pozice] position.

Zájem o pozici

 • I'm very interested in the [Název pozice] position.
 • I'm excited about the opportunity to learn more about this role.
 • I believe that my skills and experience would be a valuable asset to your team.

Fráze během pohovoru

Odpověď na otázky

 • When answering questions, be clear, concise, and relevant.
 • Use examples to illustrate your points.
 • Be honest and positive.
 • Use the STAR method to structure your answers: Situation, Task, Action, Result.

Otázky pro tazatele

 • Prepare questions to ask the interviewer about the company, the position, and the team.
 • This shows your interest and engagement.
 • Some examples:
  • What are the biggest challenges facing the team right now?
  • What are the company's goals for the next year?
  • What is the typical career path for someone in this role?

Ukončení pohovoru

 • Thank the interviewer for their time.
 • Reiterate your interest in the position.
 • Ask about the next steps in the hiring process.
 • Shake the interviewer's hand.

Jak se řekne anglicky povolání?

Jak se anglicky řekne povolání? V anglickém jazyce existuje několik slov, která se používají pro označení povolání:

 • Job: Jedná se o obecný termín, který se používá pro jakoukoli placenou práci.
 • Occupation: Používá se pro profese, které vyžadují určité vzdělání nebo odbornou přípravu.
 • Career: Používá se pro dlouhodobou profesní dráhu.
 • Profession: Používá se pro profese, které vyžadují vysokou úroveň vzdělání a odborné přípravy.
 • Employment: Používá se pro stav, kdy je člověk zaměstnán.

 

 

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma na pohovce nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také PDF anglické manuály.

 

Související články:

Professions: Alphabet Lists for Educators [online]. [cit. 19. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.theproblemsite.com/alphabet-lists/professions

Occupation Search (Alphabetical Order) - Career Guide - StudyMalaysia.com [online]. [cit. 19. 03. 2024]. Dostupné z: https://studymalaysia.com/education/occupation-search.php

Occupations: A | Careersmart [online]. [cit. 19. 03. 2024]. Dostupné z: https://careersmart.org.uk/occupations/occupations-a-to-z/a

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku