Slovník

pizzly without travelling

Pojďme se podívat na správné řešení

There is actually a chance to see a pizzly without travelling to Canada – in Germany, for example.
Ve skutečnosti existuje šance vidět pizzu bez cesty do Kanady – například v Německu.


A) unless B) without C) otherwise

 

Tady potřebujete znát ta slova, aby vám to dávalo smysl

Unless - ledaže 
I can't help you with your homework unless you try it first.
Nemohu ti s domácím úkolem pomoci, ledaže to nejdříve zkusíš sám.

Without - bez 
She left without her phone.
Odešla bez svého telefonu.

Otherwise - jinak
Eat your soup, otherwise it'll get cold.
Sněz svou polévku, jinak vychladne.

 

Co vám ale pomůže (pokud je neznáte) je to, že without se MŮŽE pojit s ing tvarem. Withou watching, without playing, without eating.

ALE unless ani otherwise se s ing tvarem NEPOJÍ. A my tam ing tvar máme že? = Takže B) 

Produkty, kde výraz nebo frázi učíme