Slovník

should have been

Věta "And I let her make decisions that should have been in my dominion" obsahuje také zajímavé použití fráze "should have been". Tato fráze je příkladem anglického modálního slovesa "should" v kombinaci s minulostí ("have been"). Zde se podrobněji zaměříme na tuto strukturu.

 1. Význam "should have been":

  • "Should have been" se používá k vyjádření něčeho, co bylo v minulosti očekáváno, ale neuskutečnilo se. Jedná se ale čistě o minulý tvar od slova "should". 
 2. Struktura a použití:

  • Struktura "should have + minulý tvar slovesa (3. tvar)." Například "I should have studied more for the exam." "Měl jsem se na tu zkoušku víc učit."
 3. Příkladové věty a překlady:

  • Anglicky: "She should have arrived by now."
   • Česky: "Už by měla být tady."
  • Anglicky: "You should have called me!"
   • Česky: "Měl jsi mi zavolat!" 
  • Anglicky: "They should have been more careful."
   • Česky: "Měli být opatrnější." 

   

V původní větě "And I let her make decisions that should have been in my dominion," Alan vyjadřuje, že by podle jeho názoru měl mít kontrolu nad těmito rozhodnutími, ale v mionulosti to tak nebylo. 

 

Shrnutí should v přítomnosti a minulosti

 1. Should v přítomnosti:

  • "Should" se v přítomnosti používá k vyjádření doporučení, rady, nebo něčeho, co je považováno za vhodné nebo správné. Nevyjadřuje nutnost, ale spíše názor na to, co by bylo dobré udělat. 
  • Struktura: "should" + základní tvar slovesa.
  • Příklady a překlady:
   • Anglicky: "You should see a doctor if you feel sick."
    • Česky: "Měl bys jít k lékaři, pokud se cítíš nemocný."
   • Anglicky: "We should be kind to others."
    • Česky: "Měli bychom být k ostatním laskaví." 
 2. Should v minulosti (should have + 3.tvar slovesa):

  • "Should have" takhle za pomocí "have a 3 tvaru" dáme should do minulosti.

   Struktura: "should have" + 3.tvar slovesa

  • Příklady a překlady:
   • Anglicky: "I should have called you earlier."
    • Česky: "Měl jsem ti zavolat dříve." 
     I should call you - Měl bych ti zavolat (teď nebo v budoucnu)
   • Anglicky: "They should have been there."
    • Česky: "Měli tam být." 
     They should be here - Měli tu být (teď v přítomnosti)

Zatímco "should" v přítomnosti vyjadřuje současné doporučení nebo radu, "should have" v minulosti vyjadřuje lítost nebo zklamání z toho, že něco, co mělo být v minulosti uděláno, nebylo. Tento kontrast ukazuje, jak "should" mění svůj význam v závislosti na čase a kontextu.

Produkty, kde výraz nebo frázi učíme